View on Zotero site

Alexandre, Pierre [pseud. Simon Alexius] (c.1498–1563)