View on Zotero site

Ioannes Saresberiensis, Metalogicon