View on Zotero site

The textual tradition of John of Salisbury’s Metalogicon