View on Zotero site

Thurstan, Archbishop of York (1114-1140)