View on Zotero site

Early Modern Latin Translations of the Apocryphal _De Sacerdotio Christi_