Matthei Parisiensis, Monachii Sancti Albani, Chronica Majora